HELLO ONE 370SC – HIỆU SƯ TỬ LỬA ĐẶC TRỪ BỌ TRĨ, RẦY NÂU, RẦY XANH, RẦY PHẤN TRẮNG, RỆP SÁP, BỌ NHẢY CHAI 200ML – PHÂN BÓN ĐỒNG NAI

ĐẶC TRỊ:

  • Rầy nâu
  • Bọ trĩ
  • Phấn trắng
  • Rệp sáp
  • Bọ xít muỗi
  • Sâu vẽ bùa

Đọc tiếp